Đài truyền hình WKRC

  • In bài này

 

   Ngày 20 tháng 11 2013

   Tiến sĩ Suzanne Quinter

    Thiết bị có thể ngăn chặn mồ hôi dưới cánh tay quá mức 

    Xem video